پارس دیتا

تنظیمات واژه ها


در این بخش شما قادر خواهید بود یک زبان جایگزین را برای واژه ها تعیین نمایید تا در صورتی که واژه ای در زبانی تعریف نشده بود، واژه معادل آن در زبان جایگزین نمایش داده شود.

جهت ورود به این بخش، می بایست در صفحه مدیریت واژه ها بر روی آیکون "تنظیمات واژه ها" کلیک نمایید.

تنظیمات واژه ها

در این صورت وارد صفحه تنظیمات واژه ها خواهید شد :


 تنظیمات واژه ها

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است:

با انتخاب این گزینه می توانید یک زبان را به عنوان زبان جایگزین، برای سایر زبان ها انتخاب نمایید، تا در صورتیکه واژه ای در زبان های دیگر تعریف نشد، از واژه تعریف شده در زبان انتخاب شده استفاده شود.

با کلیک بر روی دکمه تائید، تنظیمات مورد نظر شما، اِعمال می گردد.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 15:06:05