پارس دیتا

تنظیمات URL


در این بخش شما می توانید تعیین نمایید که در صورت ورود آدرس صفحه اشتباه از طرف کاربران، سیستم چه عملکردی داشته باشد. به عنوان مثال می توان تعیین نمود، در صورتیکه کاربر به صفحه ای ارجاع داده شود که آدرس آن وجود نداشته و یا اشتباه باشد، چه صفحه و یا پیغامی را مشاهده نماید.
برای ورود به صفحه تنظیمات URL، در بخش "مدیریت سیستم" و از قسمت "تنظیمات سایت" بر روی آیکون "تنظیمات URL" کلیک نمائید.

تنظیمات URL

در این صورت به صفحه تنظیمات URL وارد می شوید:

تنظیمات URL

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در صورت انتخاب گزینه نمایش پیغام و وارد کردن پیغام مورد نظر در کادر متن پیغام، این پیغام در حالتیکه URL وارد شده توسط کاربر اشتباه باشد و یا آن صفحه موجود نباشد، در مرورگر نمایش داده خواهد شد.
همچنین در صورتی که ماژول مدیریت واژه ها را در اختیار داشته باشید، می توانید در بخش "ابزارها/ماژول های وابسته/مدیریت واژه ها/ایجاد واژه" عبارت مورد نظر خود را در زبانهای مختلف تعریف و در قسمت متن پیغام، کلید واژه را وارد نمایید تا براساس زبان صفحه، متن تعریف شده در آن زبان به کاربر نمایش داده شود.تنظیمات URL-ارجاع به صفحه اصلی

بدین ترتیب، در صورت ورود آدرس اشتباه، صفحه زیر به همراه متن پیغام وارد شده که در تصویر نیز مشخص شده است، نمایش داده خواهد شد.نمایش پیغام

اگر گزینه "ارجاع به صفحه اصلی" انتخاب شده باشد، هنگامی که کاربر آدرس صفحه ای را اشتباه وارد نماید و یا آن صفحه موجود نباشد، به صفحه اصلی سامانه پشتیبانی ارجاع داده خواهد شد.
همچنین در صورت انتخاب این گزینه، آیتمی با عنوان "همراه با زبان جاری" بصورت انتخاب شده نیز نمایش داده می شود که موجب می گردد، کاربر به صفحه اصلی بر اساس زبان جاری در آدرس وارد شده ارجاع داده شود. شایان ذکر است در صورت عدم انتخاب این آیتم، کاربر به صفحه اصلی با زبان پیش فرض ارجاع داده خواهد شد.

تنظیمات URL-ارجاع به صفحه اصلی

با انتخاب این گزینه، قسمتی تحت عنوان "زبان" به شما نمایش داده می شود که با مشخص کردن یک زبان، در صورت وجود URL همنام با URL وارد شده برای زبان انتخابی، آن صفحه به جای پیغام خطا نمایش داده خواهد شد.

چنانچه نیاز داشته باشید مقادیر پیش فرض سیستم را جایگزین مقادیر خود نمائید می توانید از گزینه تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات یا انجام تغییرات باید بر روی دکمه تائید کلیک نمایید تا اطلاعات شما در سیستم ذخیره شود.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 15:53:45