پارس دیتا

ایجاد برچسب


در این قسمت شما می توانید جهت ساختن برچسب جدید، اقدام فرمایید. برای این منظور لازم است از صفحه "مرکز مدیریت برچسب ها" بر روی آیکون "ایجاد برچسب" کلیک نمایید.

ماژول ایجاد برچسب

در این صورت به صفحه زیر هدایت خواهید شد:

 ماژول ایجاد برچسب

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت می توانید برای برچسب خود عنوانی مناسب انتخاب نمایید. توجه داشته باشید در صفحه "مرکز مدیریت برچسب ها" جستجو بر این اساس صورت خواهد گرفت.


توجه داشته باشید حداکثر کاراکتر مجاز برای عنوان 200 کاراکتر می باشد. همچنین در نظر بگیرید که شما نمی توانید از عناوین تکراری استفاده نمایید.

پس از تکمیل عنوان برچسب و کلیک بر روی دکمه "تأیید"، برچسب مورد نظر ساخته شده و شما به صفحه "مرکز مدیریت یرچسب ها" باز می گردید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 1 آبان 1396 15:39:24