پارس دیتا

Site-Summary, Statistics, Logs


در اين قسمت  فهرستی از منابع هاست شامل Bandwidth (MB) ، Email Disk Usage، Inodes، Email Forwarders و ....... به شما نمايش داده می شود که شما میتوانید بر آنها نظارت داشته باشد.

براي مشاهده آمار سايت ، می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

در اين قسمت مي توانيد Log گزينه هاي مربوطه را مشاهده نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد وضعيت جزئي از دامنه مانند پهناي باند ، تعداد ساب دامنه ها و ... را مشاهده نمائيد.

بعد از فعال سازی گزارشگیری، با کلیک بر روی سایت، وارد صفحه WEBALIZER خواهید شد.

در اين قسمت مي توانيد Stats را براي دامنه مربوطه فعال نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد فضاي مصرفي مربو به دامنه را مشاهده نمائيد.

آمار مربوط به تعداد پلن هاي ايجاد شده را مي توانيد مشاهده نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد ايميل ادمين و نام دامنه را مشاهده نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد نيم سرور ها و IP را مشاهده نمائيد.

مشاهده مربوط به فعال بودن يا نبودن برنامه هاي كاربردي .

<div class="divContentHelpBox">
<div class="divContentHelp">
<p>در اين قسمت&nbsp; فهرستی از منابع هاست شامل Bandwidth (MB) ، Email Disk Usage، Inodes، Email Forwarders و .......  به شما نمايش داده می شود که شما میتوانید بر آنها نظارت داشته باشد.</p>
<div class="imgBox">
<img alt="" src="/Files/13/help/Web/Services/linux-hosting-group/linux-share-hosting-group/directadmin-share-control-panel/Site-summary-statistics-logs/3.jpg" />
</div>
<p>براي مشاهده آمار سايت ، می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.</p>
<div class="imgBox">
<img alt="" src="/Files/13/help/Web/Services/linux-hosting-group/linux-share-hosting-group/directadmin-share-control-panel/Site-summary-statistics-logs/1_0.jpg" />
</div>
<div class="imgBox">
<img alt="" src="/Files/13/help/Web/Services/linux-hosting-group/linux-share-hosting-group/directadmin-share-control-panel/Site-summary-statistics-logs/2.jpg" />
</div>
<p>طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:</p>
<a name="TopList"></a>
<div class="divUl-f">
<ul class="decimal-f">
    <li><a href="#num1">1. مشاهده آمار مربوط به log</a></li>
    <li><a href="#num2">2.مشاهده وضعيت دامنه مربوطه </a></li>
    <li><a href="#num3">3. فعال نمودن Stats</a></li>
    <li><a href="#num4">4. مشاهده ميزان فضاي مصرفي <br />
    </a></li>
</ul>
<ul class="decimal-f">
    <li><a href="#num5">5. مشاهده تعداد فضاي مصرفي </a></li>
    <li><a href="#num6">6. مشاهده ايميل ادمين و نام دامنه </a></li>
    <li><a href="#num7">7. مشاهده نيم سرور ها و IP</a></li>
    <li><a href="#num8">8. مشاهده وضعيت مربوط به برنامه هاي كاربردي  </a></li>
</ul>
</div>
<div class="sep"></div>
<!-- Number 1 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num1">
<a name="num1">مشاهده آمار مربوط به log</a>
</h4>
</div>
</div>
<p>    در اين قسمت مي توانيد Log گزينه هاي مربوطه را مشاهده نمائيد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 1 -->
<!-- Number 2 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num2">
<a name="num2">مشاهده وضعيت دامنه مربوطه</a>
</h4>
</div>
<p>در اين قسمت مي توانيد وضعيت جزئي از دامنه مانند پهناي باند ، تعداد ساب دامنه ها و ... را مشاهده نمائيد. </p>
<p>بعد از فعال سازی گزارشگیری، با کلیک بر روی سایت، وارد صفحه WEBALIZER خواهید شد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 2 -->
<!-- Number 3 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num3">
<a name="num3">فعال نمودن Stats</a>
</h4>
</div>
<p>در اين قسمت مي توانيد Stats  را براي دامنه مربوطه فعال نمائيد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 3 -->
<!-- Number 4 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num4">
<a name="num4">مشاهده ميزان فضاي مصرفي</a>
</h4>
</div>
<p>در اين قسمت مي توانيد فضاي مصرفي مربو به دامنه را مشاهده نمائيد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 4 -->
<!-- Number 5 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num5">
<a name="num5">مشاهده تعداد فضاي مصرفي</a>
</h4>
</div>
<p>آمار مربوط به تعداد پلن هاي ايجاد شده را مي توانيد مشاهده نمائيد.  </p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 5 -->
<!-- Number 6 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num6">
<a name="num6">مشاهده ايميل ادمين و نام دامنه</a>
</h4>
</div>
<p>در اين قسمت مي توانيد ايميل ادمين و نام دامنه را مشاهده نمائيد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 6 -->
<!-- Number 7 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num7">
<a name="num7">مشاهده نيم سرور ها و IP</a>
</h4>
</div>
<p>در اين قسمت مي توانيد نيم سرور ها و IP را مشاهده نمائيد.</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 7 -->
<!-- Number 8 -->
<div class="divTitle">
<h4 class="num8">
<a name="num8">مشاهده وضعيت مربوط به برنامه هاي كاربردي</a>
</h4>
</div>
<p>مشاهده مربوط به فعال بودن يا نبودن برنامه هاي كاربردي .</p>
<div class="back">
<a href="#TopList">بازگشت</a>
</div>
<!-- End Number 8 --></div>
آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 4 شهریور 1393 15:02:48