پارس دیتا

تغيير مقادير Plan اختصاص داده شده کاربر


معمولا درپلن های ارائه شده به کاربران این قابلیت وجود دارد ،تا شما بتوانید مقادیر ارائه شده به هر پلن را با توجه به نیاز تغییر دهید . جهت آشنایی با چگونگی انجام این امر می توانید راهنمای ذیل را دنبال نمائید.

جهت آشنایی با چگونگی تغییر مقادیر Plan اختصاص داده شده به کاربر می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

از بین گزینه های موجود بر روی گزینه Customers کلیک نمائید.

بر روی کاربر مورد نظر کلیک نمائید.

از بین گزینه های موجود بر روی گزینه Spaces کلیک نمائید.

در این مرحله ،پلن کنونی کاربر را انتخاب نمائید.

همانطور که در تصویر مشخص گریده است بر روی گزینه Edit-Delete کلیک نمائید.

جهت اعمال تغییرات مورد نظر ،در صفحه جاری گزینه انتخاب گزینه Override quotas on Space level ، را فعال نمائید.

در این قسمت تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

جهت اعمال تغییرات صورت گرفته بر روی گزینه Save کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 10 آبان 1395 20:11:56